7 mei 2024: Meedoen aan het NK Veiligste Chauffeur 2024 kan tot en met 7 juli Volg TVM awards

1 Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd ‘NK Veiligste Chauffeur Junior’ (hierna: ‘de Wedstrijd’) die wordt georganiseerd door 

de Coöperatie TVM U.A., gevestigd aan de Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AW te Hoogeveen (hierna: ‘de Organisatie’).

1.2 De Wedstrijd heeft tot doel de veiligste beroepschauffeur van Nederland te vinden.

1.3 De Wedstrijd loopt van 15 juli 2024 tot en met 28 september 2024 (hierna: de Wedstrijdperiode).

1.4 Door deelname aan de Wedstrijd gaat de chauffeur (hierna: de Deelnemer) akkoord met dit wedstrijdreglement.

1.5 De meest recente versie van dit wedstrijdreglement is in te zien, te downloaden en te printen via de website van de TVM Awards https: www.tvmawards.nl (hierna: de Website).

2 Voorwaarden voor deelname

2.1 Deelname aan de Wedstrijd staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar en ouder welke bovendien:

a) In het bezit is van de Nederlandse nationaliteit;

b) In het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs, categorie B;

c) Bezig met rijbewijs categorie C;

d) volgt een BBL-opleiding tot chauffeur goederenvervoer;

2.2 Deelnemers schrijven zich in voor de Wedstrijd door het online aanmeldformulier op de Website volledig in te vullen.

2.3 Deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de door de Organisatie vastgestelde finaledag op 28 september 2024.  Indien een Deelnemer verhinderd blijkt te zijn, heeft de Organisatie het recht een andere Deelnemer aan te wijzen die in zijn of haar plaats treedt.

2.4 Deelname aan de Wedstrijd is strikt persoonlijk. Het is een Deelnemer niet toegestaan om deel te nemen aan de Wedstrijd met verschillende accounts, verschillende aliassen, voor rekening van andere deelnemers, deelnemen onder een identiteit met verzonnen of foutieve gegevens en/of deelnemen met de identiteit van een derde, op welke manier dan ook.

2.5 Elke Deelnemer mag gedurende de looptijd van de Wedstrijd slechts éénmaal deelnemen.

2.6 Het is niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, de Wedstrijd te beïnvloeden of hiertoe pogingen te ondernemen.

2.7 Deelname aan de Wedstrijd is uitgesloten voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de Organisatie van de actie alsook voor medewerkers van de Organisatie.

2.8 Deelname aan de Wedstrijd is ook uitgesloten voor iedereen die rechtstreeks in dienst is van de Organisatie, één van de partners van de Wedstrijd en/of van een OEM-leverancier (OEM: Original Equipment Manufacturer, dat wil zeggen een bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier) van een truckmerk en/of werkzaam is bij een private truckimporteur en/of werkzaam is als trainer/mentor op het gebied van rijvaardigheid en/of rijveiligheid.

2.9 Indien de persoonsgegevens van een Deelnemer onleesbaar, foutief, verzonnen of onvolledig zijn, wordt de deelname als nietig beschouwd.

2.10 De Organisatie is altijd gerechtigd om een Deelnemer uit te sluiten van deelname en/of deze te diskwalificeren gedurende de looptijd van de Wedstrijd. Ook als een Deelnemer in strijd handelt met dit Wedstrijdreglement is de Organisatie gerechtigd om een Deelnemer uit te sluiten van deelname en/of deze te diskwalificeren.

2.11 Als zich er een geval voordoet waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

3 Prijzen

3.1 In het kader van deze Wedstrijd worden de volgende prijzen uitgereikt:

De winnaar van het NK Veiligste Chauffeur Junior 2024 gaat naar Volvo Trucks in Göteborg (Zweden).

4 Selectieprocedure

4.1 De bekendmaking van de winnaars, de uitreiking en de toekenning van de prijzen gaat als volgt.

a) In de periode van 15 juli 2024 tot en met 28 september 2024 zullen de Deelnemers participeren in online testen, bestaande uit 4 verschillende onderdelen (kennis, stress, reactie en open vragen). De deelnemers kunnen daarmee punten scoren. De open vragen worden door een jury beoordeeld. De Deelnemers kunnen de vragen alleen online beantwoorden. 

b) De vier (4) beste Deelnemers aan de online fase worden uitgenodigd voor de finaledag op 28 september 2024. De geselecteerde Deelnemers hierover per e-mail bericht. De inhoud van de finaledag zal door de Organisatie op een later tijdstip worden gecommuniceerd naar de Deelnemers.

c) Van de wedstrijddag zal een (beeld)verslag worden gemaakt. Alle prijswinnaars geven de Organisatie toestemming om hun naam en portret te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van het NK Veiligste Chauffeur en de TVM Awards, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door middel van een beeldverslag in RTL Transportwereld, het gebruik op social media en in (transport) vakbladen.

4.2 Tussen de winnaars en de Organisatie zal overleg plaatsvinden over de mogelijke invulling van het ambassadeurschap van het NK Veiligste chauffeur.

4.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen. De prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar. TVM draagt kansspelbelasting af over de prijzen die de deelnemers hebben gewonnen.

4.4 Over de uitslag wordt door de Organisatie niet gecorrespondeerd.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De Organisatie is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Organisatie en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.2 De Organisatie besteedt de grootste mogelijke zorg aan de organisatie van de Wedstrijd. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie omtrent de Wedstrijd niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten en andere vergelijkbare fouten op de website of andere door de Organisatie openbaar gemaakte (promotie-)materialen, van welke aard dan ook, kunnen niet tegen de Organisatie worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor de Organisatie doen ontstaan.

5.3 De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Wedstrijd, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Organisatie.

5.4 Bovenstaande uitsluitingen gelden eveneens voor de door de Organisatie ingeschakelde medewerkers, hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6 Privacy

6.1 Op deelname aan de Wedstrijd is het Privacystatement van de TVM Awards (hierna: ‘het Privacystatement’) van toepassing. Het Privacystatement is in te zien, te downloaden en te printen via de Website. 

6.2 De Organisatie zal de persoonsgegevens van de Deelnemers in overeenstemming met de wet en de Algemene verordening gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Bij de aanmelding verklaart Deelnemer kennis te hebben genomen van het Privacystatement en de wijze waarop de Organisatie persoonsgegevens van de Deelnemers verzamelt en verwerkt.

6.3 De persoonsgegevens die door de Deelnemers zijn verstrekt in het kader van deelneming aan de Wedstrijd zullen enkel worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Wedstrijd en de doelen zoals omschreven in het PrivacystatementVoor zover er door derden prijzen worden geleverd, zullen de verstrekte persoonsgegevens van de prijswinnaars ook aan die derden ter beschikking worden gesteld.

7 Vragen, opmerkingen of klachten

7.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Wedstrijd of dit wedstrijdreglement kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Organisatie via info@tvmawards.nl onder vermelding van “NK Veiligste Chauffeur”. De Organisatie zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen vier weken af te handelen.

8 Slotbepalingen

8.1 De Organisatie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Wedstrijd en/of dit wedstrijdreglement gedurende de looptijd van de Wedstrijd te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Wedstrijd te beëindigen, zonder dat de Organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers.

8.2 Wijziging van de Wedstrijd en/of dit wedstrijdreglement, dan wel staking van de actie, zal door de Organisatie tijdig bekend worden gemaakt op de website.

8.3 Op de Wedstrijd, dit wedstrijdreglement en alle met de Wedstrijd verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Wedstrijd of dit wedstrijdreglement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen

De TVM Awards worden mede mogelijk gemaakt door