Privacy Statement TVM Awards 2019

Verantwoordelijke
Coöperatie TVM U.A. (Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen), hierna: ‘TVM’ is de ver-werkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die samenhangen met de TVM Awards 2019. Dit houdt in dat TVM beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. TVM is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) worden verwerkt.

Persoonsgegevens
TVM verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 Avg. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare en natuurlijke persoon. In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2019, onderdeel NK Veiligste Chauffeur worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Gezondheidsgegevens;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Sensordata (o.a. gegevens van de gyroscoop en accelerometer);
•Rijgedraggegevens (o.a. locatiegegevens, accelleratie, telefoongebruik tijdens de rit);
• Bedrijf waar de chauffeur werkzaam is;
• Het merk vrachtwagen waar chauffeur (het meest) in rijdt;
• Nickname.

Doelen
TVM verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens in het kader van deelneming aan de TVM Awards 2019, onderdeel NK Veiligste Chauffeur uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• De aanmelding voor deelname aan het NK Veiligste Chauffeur;
• Het benaderen van de deelnemers voor het meedoen aan de online kennistest;
• Het door middel van een app meten van het rijgedrag van de deelnemers;
• Op basis van de voorronde het selecteren van de 120 beste deelnemers;
• Het selecteren van de 10 beste deelnemers voor deelname aan de finaledag;
• Het selecteren van de winnaar van het NK Veiligste Chauffeur op de finaledag;
• De noodzakelijke uitvoering van het NK Veiligste Chauffeur (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve doeleinden);
• Deelnemers op de hoogte houden van het NK Veiligste Chauffeur door middel van een nieuwsbrief; • Deelnemers in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van het NK Veiligste chauffeur of vergelijkbare initiatieven;
• Data analyses en verbetering van de app.

Grondslag van de verwerking
TVM kan alleen met uw toestemming persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen we expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Door u aan te melden voor deelname aan de TVM Awards 2019 stemt u in met het privacy statement en geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de hierboven omschreven doelen. Het staat u vrij uw toestemming op ieder moment in te trekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met TVM. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming van vóór de intrekking.

Bewaartermijn
TVM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De gegevens die worden verwerkt in het kader van deelname aan het NK Veiligste Chauffeur worden, met uitzondering van uw naam en e-mailadres, na het evenement gewist of geanonimseerd. Wij bewaren uw naam en e-mailadres tot maximaal 2 jaren na het evenement, zodat wij deelnemers in de toekomst kunnen benaderen voor nieuwe edities van TVM Awards of andere vergelijkbare initatieven.

Ontvangers
Naast TVM zijn er andere ontvangers (verwerkers) van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden onder andere verstrekt aan partijen die zorgdragen voor de selectie van de veiligste chauffeur. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. TVM verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketingactiviteiten. Ook zorgt TVM voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Beveiliging
TVM vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom neemt TVM passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van de TVM Awards 2019 te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Privacyrechten en contact
Voor alle vragen en voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene (waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid) kunt u contact opnemen met TVM door een e-mail te sturen privacy@tvm.nl o.v.v. TVM Awards 2019. U ontvangt binnen vier weken schriftelijk een antwoord. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en datum
Dit privacy statement kan door TVM op enig moment worden gewijzigd. Op de website van de TVM Awards kunt u steeds de meest actuele versie van het privacy statement vinden.